Problems

Problem Category Points AC % Users
0.SVMC 2017 QKP - Queens, Knights and Pawns Basic 1 61.5% 5
0.SVMC 2017 que1 - queue (rookie) Basic 1p 80.0% 3
0.svmc 2017 runaway - run away Basic 1p 0.0% 0
0.svmc 2017 sbank - Sorting Bank Accounts Basic 1 0.0% 0
0.svm 2017 shpath - The Shortest Path Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 smpdiv - divisibility Basic 1p 75.0% 6
0.SVMC 2017 stone - lifting the stone Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 SubString Basic 1p 50.0% 6
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything Basic 1 100.0% 5
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 toandfro - to and fro Basic 1p 100.0% 3
0.svmc 2017 tricentr - triangle from centroid Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 trip - trip Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 words1 - play on words Basic 1p 0.0% 0
Tách Số Ad-Hoc 3p 36.0% 7
0.Cánh cửa thần kì Nâng Cao 3p 28.6% 26
Cắt thanh kim loại Chia để trị 3p 36.4% 17
Xây dựng cửa xuống hầm Tham lam 3 70.0% 5
Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không Nâng Cao 1p 0.0% 0
Chữ số 6 và 8 dfs and similar 4p 51.9% 11
Tám Hậu Quay lui 3p 49.0% 31
Kiểm tra số Armstrong Beginner 1 43.6% 144
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa Nâng Cao 3p 26.2% 15
Bấm số Basic 2p 37.7% 19
Bảng số Quy hoạch động 3p 38.1% 29
Bán tre Tham lam 2p 18.5% 13
Phép biến đổi cặp đôi liền kề Nâng Cao 3p 50.0% 11
Biến đổi xâu Quy hoạch động 3 42.9% 11
Biểu thức 1 phép toán Số học 1p 21.5% 7
Biểu thức căn thức trên dãy Beginner 2 14.9% 43
Bịt mắt bắt dê Sinh Viên 3 57.6% 29
Dãy con bitonic dài nhất Nâng Cao 2 20.5% 7
Bộ ba Pitago Beginner 1p 41.6% 70
Những Bông Hoa Tham lam 2 26.1% 49
Biểu thức cộng trừ Nâng Cao 2p 46.9% 11
Biểu thức số học hai phép toán Số học 2p 41.7% 10
Biểu thức tổng Nâng Cao 2p 67.2% 32
Sắp xếp nổi bọt (BUBBLE SORT) Sinh Viên 2p 41.4% 10
Buôn vàng Tham lam 2 54.3% 40
Búp bê Nga Tham lam 2 23.2% 14
Thu hoạch cà chua Tham lam 1p 54.3% 29
Mật mã Caesar Xâu ký tự 1 21.3% 19
Giải mã mật mã Caesar Xâu ký tự 1 29.4% 14
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 22.9% 68
Đếm cặp có tổng giới hạn Nâng Cao 3p 24.6% 13
Cắt hình vuông ít nhất Sinh Viên 3 32.3% 9
Cây ATM trả tiền Sinh Viên 3p 48.1% 9
Thao tác trên cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 8.9% 1
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 83.3% 4
Chẵn với lẻ Sinh Viên 4p 12.5% 1