Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ma trận vuông III Beginner 2p 56.0% 21
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân Beginner 1p 100.0% 1
0.Số lẻ Beginner 1 68.7% 158
Khu vực Hàng đầu Beginner 1p 60.0% 3
0.Tính lương Basic 1p 4.3% 1
0.Tiền giấy Beginner 1p 24.7% 66
5.Điểm trung bình và xác nhận Beginner 1p 100.0% 1
0.t2r2. Phiếu thu Beginner 1p 70.5% 85
0.t2r3. Mã morse Beginner 1p 30.0% 4
0.Tăng lương Beginner 1p 30.0% 56
0.Đếm quạ Beginner 1p 12.5% 1
5.Tổng số các số lẻ liên tiếp III Beginner 1p 52.4% 8
Câu trả lời của Theon Beginner 1p 60.0% 4
0.Biểu diễn số dưới dạng scientìic Beginner 1p 100.0% 1
0.Bảng cửu chương Beginner 1p 38.1% 211
Diện tích dưới Beginner 3p 44.4% 9
0.Lương và thưởng Beginner 1p 27.2% 33
0.Chuyển đổi thời gian Basic 1p 58.1% 166
0.Tam giác Beginner 1p 34.2% 81
Phân loại động vật Beginner 1p 28.6% 4
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp Beginner 1p 51.4% 119
0.Các số chẵn Beginner 1p 74.4% 87
0.Các số chẵn 2 Beginner 1p 73.8% 94
Lẻ, chẵn hoặc gian lận Beginner 1p 52.4% 5
0.Tổng số 5 số chẵn Beginner 1p 38.9% 73
0.Ước tính số lượng số nguyên tố Beginner 1p 32.3% 8
0.Ho Ho Ho Beginner 1p 52.7% 145
Đa giác đều Beginner 1p 60.0% 7
0.Bình quân gia quyền Beginner 1p 16.3% 18
Khu vực còn lại Beginner 1p 66.7% 3
Ống dẫn của Bob Beginner 1p 100.0% 5
Các loại của sên Beginner 1p 15.4% 2
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y Beginner 1p 36.4% 17
Giờ và phút Ad-Hoc 1p 27.3% 2
Chìa chìa khóa của tôi đâu Ad-Hoc 1p 66.7% 5
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 69.2% 4
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Máy gấp Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Xáo trộn Ad-Hoc 1p 50.0% 4
0.t2r3.Tần xuất Ad-Hoc 1p 57.9% 28
Tam giác đều nội tiếp Basic 1 100.0% 1
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 100.0% 1
0.Tiểu chuỗi tăng dần Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.t2r3. Trò chơi toán học của Paula Ad-Hoc 1p 93.3% 14
Đồng hồ báo thức Ad-Hoc 1p 75.0% 2
Grandpa nổi tiếng Ad-Hoc 1p 75.0% 3
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 85.7% 4
Tắc đường Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.Câu hỏi Thường gặp Ad-Hoc 1p 37.5% 7
0.Số khác nhau Ad-Hoc 1p 19.4% 6