Problems

Problem Category Points AC % Users
Xúc xích - Rất dễ Beginner 1p 78.6% 8
Vịt con Beginner 1p 33.6% 36
x.Mảng 123 Beginner 1p 100.0% 1
5.X.Nhiều lần Beginner 1p 65.2% 10
5.x.Trình tự hợp lý Beginner 1p 57.9% 10
0.Tuổi trung bình Beginner 1p 36.8% 92
0.Dương và trung bình Beginner 1p 12.8% 54
0.Số hoàn hảo Beginner 1p 8.5% 42
0.Fibonacci nhanh Beginner 1p 45.0% 79
x.World Cup Brazil Beginner 1p 57.1% 4
0.Chẵn hoặc lẻ Beginner 1p 26.1% 59
5.T.Lựa chọn mảng I Beginner 1p 3.8% 2
5.T.Bên dưới đường chéo chính Beginner 1p 77.8% 3
X.Hành tinh Pronalândia Beginner 1p 53.3% 6
5.T.Thử nghiệm Beginner 1p 28.6% 4
0.Trung bình 1 Beginner 1p 42.7% 104
0.Khoảng cách giữa hai điểm Beginner 1p 78.1% 96
0.Lựa chọn Beginner 1p 49.8% 98
Đi bộ trong thời gian Beginner 1p 66.7% 7
0.Ma trận vuông I Beginner 1p 72.7% 8
0.Các loại Tam giác Basic 1p 16.7% 126
5.Chuỗi lôgic 2 Beginner 1p 27.6% 6
0.Chuỗi S Beginner 1p 50.7% 114
0.Số chẵn trong năm Số Beginner 1p 47.3% 80
Twitter Beginner 1p 83.3% 9
5.Còn lại 2 Beginner 1p 65.2% 7
5.Thay đổi mảng tôi Beginner 1p 57.1% 4
Trên đường chéo Secundary Beginner 1p 75.0% 3
MacPRONALTS Beginner 1p 100.0% 5
0.Điểm trung bình Beginner 1p 50.9% 151
Xác định Trà Beginner 1p 73.3% 18
5.Khoảng cách Beginner 1p 78.6% 8
Tìm kiếm chuỗi số Beginner 1p 40.0% 1
0.T.Công thức của Bhaskara Beginner 1p 45.8% 6
0.Thời gian trò chơi Beginner 1p 47.4% 59
0.Chuỗi số n Beginner 1p 53.7% 103
Căn bậc 2 của 2 Beginner 1p 83.3% 4
Hóa đơn Beginner 1p 85.7% 8
0.Fibonacci Array Beginner 1p 29.4% 53
Phòng Club Ballroom Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.Dưới đường chéo phụ Beginner 1p 41.9% 31
0.Sự khác biệt Beginner 1p 66.7% 71
0.Nhiên liệu đã sử dụng Basic 1p 57.1% 64
0.Xác nhận điểm Beginner 1p 48.8% 106
Biểu thức liên hệ Beginner 1p 52.6% 16
0.tính số phút của trò chơi Beginner 1p 18.8% 41
Galopeira Beginner 1p 100.0% 1
5.Chào mừng đến với mùa đông! Beginner 1p 15.7% 14
Múi giờ Beginner 1p 44.3% 39
5.Ước số Beginner 1p 74.0% 29