Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Tiền giấy và Tiền xu Beginner 2p 14.0% 53
Trận đánh Pomekons Beginner 1p 27.3% 1
5.Grenais Beginner 1p 100.0% 1
0.Tọa độ của một điểm Beginner 1p 41.0% 190
Xây dựng nhà Beginner 1p 66.7% 3
0.Thuế Beginner 1p 35.4% 58
0.Dãy Fibonacci đơn giản Beginner 1p 38.2% 165
0.t2r2.Thời gian sự kiện Beginner 1p 17.6% 15
0.Đóng Add tabs khi duyệt web Beginner 1p 24.1% 17
5.r2t2. Căn của 10 Beginner 1p 33.3% 21
0.Nhảy ếch Beginner 1p 43.5% 97
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp Beginner 1p 50.7% 123
5.Line in Array Beginner 1p 22.7% 3
0.Diện tích hình tròn Beginner 1p 22.4% 161
5.Khu vực Beginner 1p 37.3% 41
Chơi với tập hợp Beginner 1p 66.7% 1
0.Bội số của 13 Beginner 1p 42.9% 168
Tam giác Pascal Beginner 1p 100.0% 5
0.Sắp xếp Đơn giản Beginner 1p 55.4% 80
5.PUM Beginner 1p 71.4% 10
Huaauhahhuahau Beginner 1p 100.0% 1
0.Tháng Beginner 1p 39.8% 168
Pepe, Tôi Đã Nến! Beginner 1p 50.0% 5
Đỉnh và Thung lũng Beginner 1p 18.2% 4
0.t2r2. Một thời đã xa Beginner 1p 33.0% 52
5.Khoảng 2 Beginner 1p 54.2% 11
5.Thay thế Array I Beginner 1p 40.0% 5
Biến cố Beginner 1p 85.7% 5
5.Cột trong Mảng Beginner 1p 35.7% 3
0.Tổng đơn giản Beginner 1p 49.1% 182
0.t2r3. Sáng chủ nhật Beginner 1p 30.3% 9
0.Số lớn nhất Beginner 1p 46.2% 254
0.Tăng dần và giảm dần Beginner 1p 44.6% 127
Tam giác Beginner 1p 87.5% 5
Phần dư của phép chia Beginner 1p 38.5% 131
Tri-du Beginner 1p 87.5% 5
0.Tam giác Beginner 1p 47.9% 112
0.Bình phương và lập phương Beginner 1p 66.7% 226
0.Trở lại nhà hàng Rada Beginner 1p 25.0% 6
0.Chuỗi số nhân Beginner 1p 19.9% 62
0.Lực lượng Awakens Beginner 1p 28.3% 14
0.Phim ảnh Beginner 1p 23.4% 99
5.Dãy bình phương Beginner 1p 59.7% 32
5.Mảng điền I Beginner 1p 45.0% 5
Merry Christmaaas Beginner 1p 69.0% 14
Các lựa chọn Beginner 1p 66.7% 6
0.Tích đơn giản Beginner 1p 60.6% 87
5.X.Tiêu thụ Beginner 1p 36.7% 8
0.Mật khẩu cố định Beginner 1p 50.8% 104
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy Beginner 1p 71.4% 3