Problems

Problem Category Points AC % Users
5.Trình tự của số và tổng Beginner 1p 21.1% 8
Thể tích khối cầu Beginner 1p 35.4% 389
Lặn Beginner 1p 8.3% 1
0.Tiền giấy và Tiền xu Beginner 2p 13.9% 53
Trận đánh Pomekons Beginner 1p 28.6% 2
5.Grenais Beginner 1p 100.0% 1
0.Tọa độ của một điểm Beginner 1p 41.3% 248
Xây dựng nhà Beginner 1p 66.7% 3
0.Thuế Beginner 1p 34.2% 58
0.Dãy Fibonacci đơn giản Beginner 1p 37.7% 168
0.t2r2.Thời gian sự kiện Beginner 1p 17.6% 15
0.Đóng Add tabs khi duyệt web Beginner 1p 24.1% 17
5.r2t2. Căn của 10 Beginner 1p 34.2% 22
0.Nhảy ếch Beginner 1p 43.7% 98
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp Beginner 1p 50.0% 126
5.Line in Array Beginner 1p 32.3% 8
0.Diện tích hình tròn Beginner 1p 22.7% 166
5.Khu vực Beginner 1p 37.8% 42
Chơi với tập hợp Beginner 1p 66.7% 1
0.Bội số của 13 Beginner 1p 43.3% 171
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal Beginner 1p 100.0% 5
0.Sắp xếp Đơn giản Beginner 1p 56.1% 81
5.PUM Beginner 1p 71.4% 10
Huaauhahhuahau Beginner 1p 100.0% 1
0.Tháng Beginner 1p 40.3% 223
Pepe, Tôi Đã Nến! Beginner 1p 50.0% 5
Đỉnh và Thung lũng Beginner 1p 18.2% 4
0.t2r2. Một thời đã xa Beginner 1p 33.3% 53
5.Khoảng 2 Beginner 1p 57.7% 13
5.Thay thế Array I Beginner 1p 40.0% 5
Biến cố Beginner 1p 85.7% 5
5.Cột trong Mảng Beginner 1p 17.6% 7
0.Tổng đơn giản Beginner 1p 49.6% 188
0.t2r3. Sáng chủ nhật Beginner 1p 30.3% 9
0.Số lớn nhất Beginner 1p 46.1% 261
0.Tăng dần và giảm dần Beginner 1p 44.0% 129
Tam giác Beginner 1p 87.5% 5
Phần dư của phép chia Beginner 1p 38.2% 134
Tri-du Beginner 1p 87.5% 5
0.Tam giác Beginner 1p 48.1% 114
0.Bình phương và lập phương Beginner 1p 66.5% 232
0.Trở lại nhà hàng Rada Beginner 1p 28.0% 7
0.Chuỗi số nhân Beginner 1p 20.3% 67
0.Lực lượng Awakens Beginner 1p 28.3% 14
0.Phim ảnh Beginner 1p 23.1% 100
5.Dãy bình phương Beginner 1p 54.8% 35
5.Mảng điền I Beginner 1p 45.0% 5
Merry Christmaaas Beginner 1p 71.0% 16
Các lựa chọn Beginner 1p 66.7% 6
0.Tích đơn giản Beginner 1p 62.3% 116