Problems

Problem Category Points AC % Users
Chuỗi hoàn hảo Beginner 1 62.5% 5
Chơi bài 3 người Basic 2 41.7% 5
Đếm màu vỏ lon Monster Energy Beginner 1 60.7% 12
Sơn cột Beginner 1 28.9% 10
Rambo và phép toán trừ Beginner 1 73.3% 10
3 gói kẹo Beginner 1 66.7% 16
Rambo cắt cỏ Beginner 1 66.7% 2
Bộ 3 cấp số nhân Basic 3 13.6% 8
Xâu FIBONACCI (đơn giản) Chia để trị 2 13.1% 9
Giá trị xor lớn nhất Nâng Cao 4 26.7% 3
Đỉnh đặc biệt Graphs 3 100.0% 1
Bội số đặc biệt Basic 3 52.4% 5
Tổng đặc biệt Basic 2 19.4% 15
Biểu thức tổng đặc biệt Basic 3 23.7% 9
0.Cắt Ruy Băng Quy hoạch động 2p 29.4% 44
Đàn kiến Ad-Hoc 1p 47.4% 9
Đếm chuột túi Tham lam 2p 11.9% 13
Đếm đồ thị con Graphs 2.5p 100.0% 1
Đếm số hình chữ nhật Số học 3p 61.9% 10
Đếm số ước Số học 2p 23.0% 11
0.Hello EEEC Beginner 1 75.5% 99
0.Equation Basic 1p 31.7% 248
0.Tính giai thừa Số học 1p 49.6% 260
0.Day so fibonacy Số học 1p 0.0% 0
0.The Game of Nim Nâng Cao 1p 0.0% 0
0.Segment Tree Test Basic 1p 0.0% 0
Phân chia công việc 1 Graphs 1.5p 60.0% 2
Phân chia công việc 2 Graphs 3p 25.0% 1
Hello World! Basic 1p 44.1% 447
0.Tính phiếu thu Beginner 1p 61.7% 173
0.Bóng chuyền Beginner 1p 4.9% 9
0.Tuổi trong ngày Beginner 1p 59.0% 192
0.Ổ cắm điện Beginner 1p 82.0% 168
0.Điểm trung bình Beginner 1p 9.1% 41
Hai hóa đơn Beginner 1p 5.3% 1
0.Mã vùng điện thoại. Beginner 1p 51.6% 251
5.Vượt quá Z Beginner 1p 27.8% 5
0.Số dương Beginner 1p 40.1% 211
0.t2r2.Thách thức của Bino Beginner 1p 42.5% 101
0.Tăng dân số Beginner 1p 16.7% 9
0.Kê khai mẫu tên Beginner 1 36.6% 44
0.Đánh số trang bằng số La Mã Beginner 1p 39.2% 17
0.Sáu số lẻ Beginner 1p 54.7% 154
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí Beginner 1p 38.8% 100
0.Số và vị trí bé nhất Beginner 1p 32.1% 150
0.Vùng bên phải Beginner 1p 47.5% 56
0.Cực dễ Beginner 1p 59.0% 250
5.Trình tự của số và tổng Beginner 1p 22.6% 7
Thể tích khối cầu Beginner 1p 39.6% 278
Lặn Beginner 1p 8.3% 1