Problems

Problem Category Points AC % Users
Hotel Beginner 1 46.2% 21
Chuỗi hoàn hảo Beginner 1 60.0% 5
Chơi bài 3 người Basic 2 41.7% 5
Đếm màu vỏ lon Monster Energy Beginner 1 59.5% 16
Sơn cột Beginner 1 29.8% 10
Rambo và phép toán trừ Beginner 1 77.8% 12
3 gói kẹo Beginner 1 40.0% 25
Rambo cắt cỏ Beginner 1 40.0% 2
Bộ 3 cấp số nhân Basic 3 13.6% 8
Xâu FIBONACCI (đơn giản) Chia để trị 2 13.1% 9
Giá trị xor lớn nhất Nâng Cao 4 26.7% 3
Đỉnh đặc biệt Graphs 3 100.0% 1
Bội số đặc biệt Basic 3 52.4% 5
Tổng đặc biệt Basic 2 19.2% 15
Biểu thức tổng đặc biệt Basic 3 24.6% 10
Quản Lý Thư Mục Ad-Hoc 4 80.0% 1
Chữ số nguyên tố - v01 Ad-Hoc 2 100.0% 2
Tìm kiếm taxi Nâng Cao 4 50.0% 1
0.Cắt Ruy Băng Quy hoạch động 2p 29.6% 45
Đàn kiến Ad-Hoc 1p 48.7% 10
Đếm chuột túi Tham lam 2p 11.9% 13
Đếm đồ thị con Graphs 2.5p 100.0% 1
Đếm số hình chữ nhật Số học 3p 40.6% 10
Đếm số ước Số học 2p 21.9% 11
0.Hello EEEC Beginner 1 75.4% 114
0.Equation Basic 1p 32.0% 318
0.Tính giai thừa Số học 1p 51.2% 334
0.Day so fibonacy Số học 1p 4.8% 1
0.The Game of Nim Nâng Cao 1p 0.0% 0
Phân chia công việc 1 Graphs 1.5p 50.0% 2
Phân chia công việc 2 Graphs 3p 25.0% 2
Hello World! Basic 1p 43.1% 608
0.Tính phiếu thu Beginner 1p 62.1% 176
0.Bóng chuyền Beginner 1p 4.9% 9
0.Tuổi trong ngày Beginner 1p 56.4% 231
0.Ổ cắm điện Beginner 1p 82.3% 174
0.Điểm trung bình Beginner 1p 8.8% 42
Hai hóa đơn Beginner 1p 5.3% 1
0.Mã vùng điện thoại. Beginner 1p 47.9% 295
5.Vượt quá Z Beginner 1p 27.8% 5
0.Số dương Beginner 1p 41.0% 253
0.t2r2.Thách thức của Bino Beginner 1p 42.5% 102
0.Tăng dân số Beginner 1p 16.7% 9
0.Kê khai mẫu tên Beginner 1 36.6% 44
0.Đánh số trang bằng số La Mã Beginner 1p 39.2% 17
0.Sáu số lẻ Beginner 1p 55.5% 160
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí Beginner 1p 39.2% 104
0.Số và vị trí bé nhất Beginner 1p 32.2% 152
0.Vùng bên phải Beginner 1p 44.3% 56
0.Cực dễ Beginner 1p 59.3% 259