Problems

Problem Category Points AC % Users
Tập Tam giác Nâng Cao 3 0.0% 0
Sức mạnh tập thể Quay lui 3p 50.0% 22
Sắp xếp danh sách sinh viên Basic 2p 28.9% 26
Tam giác Ad-Hoc 3 35.7% 6
Thống kê tần suất xuất hiện Sinh Viên 2 69.4% 27
Trung bình cộng và trung bình nhân Sinh Viên 1 29.6% 27
Tổng ba đa thức Basic 2p 20.1% 35
Tam Giác sao Basic 1p 61.4% 145
Thang Máy dfs and similar 3 100.0% 3
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 41.7% 5
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.6% 5
Tìm hai số có tích lớn nhất Beginner 1p 17.2% 7
Tìm hai số có tích nhỏ nhất Beginner 1p 30.2% 12
Tích hai số phức Nâng Cao 2 25.0% 3
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng Beginner 1p 29.1% 29
Tích hai đa thức Basic 3p 47.2% 13
Tính tiền điện Beginner 1 45.9% 56
Tính điểm thi lập trình Sinh Viên 1 38.5% 11
Tổ chức sự kiện Tham lam 3p 34.5% 35
Rút gọn xâu Beginner 2p 34.5% 31
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó Ad-Hoc 3p 30.2% 13
t2r2. Tổng dãy số Nâng Cao 2p 19.0% 8
Biểu thức tính toán trên dãy Sinh Viên 3p 24.4% 31
Trinh thám Nâng Cao 4 47.4% 9
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm Basic 1 21.3% 28
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp Basic 2p 27.9% 61
Tung đồng xu Basic 1p 36.8% 7
Đếm số ước của n giai thừa Sinh Viên 3 28.6% 6
Uống bia chai Nâng Cao 2p 28.1% 26
Vị trí sau khi sắp xếp Sinh Viên 2p 80.5% 18
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác Nâng Cao 1 24.6% 42
Vị trí cân bằng Nâng Cao 2p 30.6% 10
Mở rộng vườn Beginner 1 40.6% 19
Xâu k đối xứng Xâu ký tự 3 70.0% 6
Xâu hình sin Quay lui 3p 45.7% 21
Xây Tháp Beginner 2p 24.7% 88
Xâu đối xứng dài nhất Quy hoạch động 3 0.0% 0
Phép xoay ma trận Nâng Cao 2 43.5% 15
Đường đi cuối cùng Quay lui 3p 25.9% 29
0.chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 3p 11.8% 4
0.tính chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 1p 72.7% 8
0.Phân loại lịch sử Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.Hộp xếp chồng Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.Con mèo trong mũ Nâng Cao 3p 33.3% 2
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) Số học 1p 36.4% 41
0.Làng thống trị dfs and similar 5 40.0% 4
0.Vietlot Số học 5p 6.5% 4
Đắp Nền Nhà Nâng Cao 3 0.0% 0