Problems

Problem Category Points AC % Users
Nối thanh kim loại Tham lam 3 48.3% 47
t2r3. Phép nội suy Prarabol Nâng Cao 3p 76.9% 9
Ốc sên Basic 1 26.0% 119
Olp đổi tiền Nâng Cao 4 64.3% 5
Lắp ghép ống nước Tham lam 2 40.0% 6
Phép nhân cơ số b Nâng Cao 3 71.4% 4
Số những số nguyên tố cùng nhau Số học 2p 57.1% 4
Phần tử áp đảo Hash 4p 36.6% 20
Phương trình bậc hai Basic 1p 17.2% 150
Vị trí cân bằng Nâng Cao 2 33.3% 11
Phương trình lũy thừa Chia để trị 2 83.3% 5
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương Basic 2p 24.6% 92
Giải và biện luận phương trình trùng phương Basic 2p 26.3% 2
Quảng trường Số học 1p 39.1% 9
Quy luật của dãy số Số học 1p 26.2% 20
Lại là Robot quét vôi Ad-Hoc 3p 25.6% 8
Rút gọn tập hợp số nguyên Nâng Cao 3p 23.7% 16
Robot Nâng Cao 3p 58.8% 14
Robot lăn sơn (Robot quét vôi version 3) Nâng Cao 5p 26.8% 11
Robot quét vôi Ad-Hoc 2p 21.2% 18
Rút gọn phân số Số học 2p 67.7% 15
Rút tiền từ ngân hàng Quy hoạch động 3p 31.0% 10
Sắp xếp có điều kiện Nâng Cao 2 48.7% 63
Số đối xứng Basic 1p 53.4% 34
Sắp xếp chọn (SELECTION SORT) Sinh Viên 2p 61.5% 7
Số nhỏ nhất Chia để trị 2 47.2% 18
Đếm số bit 1 Chia để trị 3 29.1% 11
Tính số ngày Nâng Cao 3p 41.9% 44
Tập Tam giác Nâng Cao 3 20.0% 2
Sức mạnh tập thể Quay lui 3p 50.0% 22
Tổng hai số chính phương Số học 1p 5.5% 14
Sắp xếp danh sách sinh viên Basic 2p 27.8% 26
Tam giác Ad-Hoc 3 35.7% 6
Thống kê tần suất xuất hiện Sinh Viên 2 62.7% 30
Trung bình cộng và trung bình nhân Sinh Viên 1 26.2% 31
Tổng ba đa thức Basic 2p 19.1% 56
Tam Giác Pascal Beginner 1p 20.8% 14
Tam Giác sao Basic 1p 50.6% 213
Thang Máy dfs and similar 3 57.1% 4
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 46.2% 6
Thao tác xem, xen, xóa, sửa trên dãy số Chia để trị 4p 100.0% 1
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.6% 6
Thu hoạch Nấm linh chi Tham lam 2p 7.3% 4
Tìm hai số có tích lớn nhất Beginner 1p 18.0% 8
Tìm hai số có tích nhỏ nhất Beginner 1p 30.2% 12
Tích hai số phức Nâng Cao 2 25.0% 3
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng Beginner 1p 22.7% 47
Tích hai đa thức Basic 3p 41.3% 15
Tính tiền điện Beginner 1 47.1% 68
Tiến, Lùi hay Dừng Basic 1p 29.8% 25