Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Tham lam 4 88.9% 4
t2r3. Hoán vị tiếp theo Nâng Cao 3p 32.3% 9
Sắp xếp chèn (INSERTION SORT) Sinh Viên 2p 64.3% 6
Khuyến mại Tham lam 3p 19.4% 25
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không Sinh Viên 1 49.4% 29
Kiểm tra hoán vị Nâng Cao 2p 52.0% 11
Vị trí số 1 cuối cùng Chia để trị 1 39.5% 26
Leo Thang Quy hoạch động 2p 49.4% 62
Liệt kê trên dãy Sinh Viên 2p 25.5% 23
t2r3. Lại là bội số của 13 Basic 2p 23.7% 32
Lũy thừa Nâng Cao 3p 40.9% 3
Giải mã xâu Xâu ký tự 2 40.0% 10
Tính toán trên ma trận Sinh Viên 2 40.6% 13
Số lớn nhất Nâng Cao 2p 24.4% 9
Máy Bay Tham lam 3p 30.0% 3
Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung dfs and similar 3 66.7% 5
Phần tử trung vị Tham lam 3 52.1% 20
t2r2. Mở Hàng Nâng Cao 3p 20.0% 14
Cây khung nhỏ nhất Tham lam 3 48.9% 20
Ma trận xoáy trôn ốc Beginner 2 34.4% 21
Mua đất sao hỏa Quy hoạch động 3 18.2% 1
Kiểm tra ngày hợp lệ Số học 1 31.2% 37
Ngày và thứ Ad-Hoc 1 45.2% 15
Đếm số nghịch thế của phép thế Chia để trị 3 26.2% 14
Người đi du lịch Quay lui 3p 79.4% 42
Nối thanh kim loại Tham lam 3 52.7% 45
t2r3. Phép nội suy Prarabol Nâng Cao 3p 76.9% 9
Ốc sên Basic 1 26.8% 96
Olp đổi tiền Nâng Cao 4 64.3% 5
Lắp ghép ống nước Tham lam 2 57.1% 3
Phép nhân cơ số b Nâng Cao 3 71.4% 4
Phần tử áp đảo Hash 4p 35.4% 18
Phương trình bậc hai Basic 1p 19.5% 101
Vị trí cân bằng Nâng Cao 2 36.4% 8
Phương trình lũy thừa Chia để trị 2 83.3% 5
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương Basic 2p 26.6% 85
Quảng trường Số học 1p 39.1% 9
Lại là Robot quét vôi Ad-Hoc 3p 26.8% 8
Rút gọn tập hợp số nguyên Nâng Cao 3p 23.8% 15
Robot Nâng Cao 3p 57.6% 13
Robot lăn sơn (Robot quét vôi version 3) Nâng Cao 5p 26.8% 11
Robot quét vôi Ad-Hoc 2p 21.2% 18
Rút gọn phân số Số học 2p 67.7% 15
Rút tiền từ ngân hàng Quy hoạch động 3p 26.7% 6
Sắp xếp có điều kiện Nâng Cao 2 47.3% 61
Số đối xứng Basic 1p 57.9% 29
Sắp xếp chọn (SELECTION SORT) Sinh Viên 2p 61.5% 7
Số nhỏ nhất Chia để trị 2 47.2% 18
Đếm số bit 1 Chia để trị 3 32.0% 11
Tính số ngày Nâng Cao 3p 41.7% 44