Problems

Problem Category Points AC % Users
Phép cuốn số Chia để trị 3p 18.8% 4
Ghép Hình Beginner 1p 31.5% 187
Ghép số lớn nhất Ad-Hoc 2p 62.7% 22
Tính giai thừa Beginner 1 25.8% 13
Giai thừa số lớn Xâu ký tự 3p 56.0% 48
Giải thiết Goldbach Nâng Cao 3p 19.2% 15
Xây dựng cửa 2 xuống hầm Tham lam 4 33.3% 3
Hình Chữ Nhật Basic 1p 46.7% 65
Hệ ba phương trình tuyến tính Basic 1 50.0% 2
Hệ hai phương trình tuyến tính Basic 1 17.3% 58
Hình chữ nhật Ad-Hoc 1 13.5% 30
Diện tích hình thang Beginner 1 50.2% 215
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất Basic 2 31.0% 21
Hình Tròn Nhỏ Nhất Số học 2p 10.2% 5
Hoán vị 4 Quay lui 2p 32.6% 41
Hoán vị lặp Quay lui 3 60.8% 56
Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu Xâu ký tự 2 48.6% 24
Hợp số và số nguyên tố Số học 2p 20.3% 9
Họ tên thành tên họ Xâu ký tự 1 50.0% 3
Diện tích hình tròn nhỏ nhất Basic 2 75.0% 12
Thuật toán mã hóa Huffman Tham lam 4 81.8% 5
t2r3. Hoán vị tiếp theo Nâng Cao 3p 32.3% 9
Sắp xếp chèn (INSERTION SORT) Sinh Viên 2p 56.3% 6
Khiêu vũ của Robot Nâng Cao 2p 22.2% 2
Khuyến mại Tham lam 3p 19.5% 25
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không Sinh Viên 1 37.8% 32
Kiểm tra hoán vị Nâng Cao 2p 35.7% 13
Xây dựng lan can đường sắt Cát Linh - Hà Đông Sinh Viên 2p 20.0% 6
Vị trí số 1 cuối cùng Chia để trị 1 39.5% 26
Leo Thang Quy hoạch động 2p 49.7% 63
Liệt kê trên dãy Sinh Viên 2p 25.5% 23
t2r3. Lại là bội số của 13 Basic 2p 11.3% 36
Lũy thừa Nâng Cao 3p 36.0% 3
Giải mã xâu Xâu ký tự 2 40.0% 10
Tính toán trên ma trận Sinh Viên 2 40.6% 13
Số lớn nhất Nâng Cao 2p 24.4% 9
Máy Bay Tham lam 3p 19.2% 5
Tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung dfs and similar 3 61.5% 7
Phần tử trung vị Tham lam 3 51.9% 22
t2r2. Mở Hàng Nâng Cao 3p 20.0% 14
Cây khung nhỏ nhất Tham lam 3 51.1% 22
Ma trận xoáy trôn ốc Beginner 2 34.2% 25
Mua đất sao hỏa Quy hoạch động 3 12.5% 1
Nghịch đảo modulo Số học 2p 57.1% 3
Kiểm tra ngày hợp lệ Số học 1 31.2% 37
Ngày và thứ Ad-Hoc 1 41.7% 19
Đếm số nghịch thế của phép thế Chia để trị 3 25.3% 15
Hàm ngược của hàm giai thừa Sinh Viên 1 100.0% 3
Người đi du lịch Quay lui 3p 77.3% 43
Nhóm bạn dfs and similar 4 50.0% 4