Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
0.tính chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 1p 72.7% 8
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.2% 304
0.Tính giai thừa Số học 1p 49.9% 262
0.Tính lương Basic 1p 4.3% 1
0.Tính phiếu thu Beginner 1p 61.7% 173
0.tính số phút của trò chơi Beginner 1p 18.8% 41
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y Beginner 1p 36.4% 17
0.Tính tổng dãy fibonacci Nâng Cao 5p 8.9% 11
0.Tọa độ của một điểm Beginner 1p 41.0% 192
0.Toán tử Số học 1p 31.6% 120
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp Beginner 1p 51.4% 119
0.Tổng của hai bình phương Ad-Hoc 1p 23.8% 8
0.Tổng số 5 số chẵn Beginner 1p 38.9% 73
0.Tổng đơn giản Beginner 1p 49.3% 183
0.Trở lại nhà hàng Rada Beginner 1p 25.0% 6
0.Trung bình 1 Beginner 1p 42.7% 104
0.Trung bình cộng Basic 1p 23.7% 215
0.Tuổi của các con Basic 1p 74.8% 298
0.Tuổi trong ngày Beginner 1p 59.0% 192
0.Tuổi trung bình Beginner 1p 36.8% 92
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) Số học 1p 36.4% 41
0.Ước tính số lượng số nguyên tố Beginner 1p 32.3% 8
0.Vietlot Số học 5p 6.5% 4
0.Vùng bên phải Beginner 1p 47.5% 56
0.Xác nhận điểm Beginner 1p 48.8% 106
0.Xâu đối xứng dài nhất Xâu ký tự 3p 15.9% 6
0.Đánh số trang bằng số La Mã Beginner 1p 39.2% 17
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 42.5% 160
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 18.8% 92
0.Đếm quạ Beginner 1p 12.5% 1
0.Điểm trung bình Beginner 1p 50.9% 151
0.Điểm trung bình Beginner 1p 9.0% 41
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
0.Đóng Add tabs khi duyệt web Beginner 1p 24.1% 17
3 gói kẹo Beginner 1 66.7% 16
5.Chào mừng đến với mùa đông! Beginner 1p 15.7% 14
5.Chọn Team Basic 3 30.8% 4
5.Chuỗi lôgic 2 Beginner 1p 27.6% 6
5.Còn lại 2 Beginner 1p 65.2% 7
5.Cột trong Mảng Beginner 1p 35.7% 3
5.Dãy bình phương Beginner 1p 59.7% 32
5.Grenais Beginner 1p 100.0% 1
5.Hàm Max Basic 2 28.9% 27
5.Khoảng 2 Beginner 1p 54.2% 11
5.Khoảng cách Beginner 1p 78.6% 8
5.Khớp Ảnh Beginner 2 35.3% 23
5.Khu vực Beginner 1p 37.3% 41
5.Line in Array Beginner 1p 22.7% 3
5.Mảng điền I Beginner 1p 45.0% 5
5.PUM Beginner 1p 71.4% 10