Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
Go and Back Basic 2 100.0% 3
Đồng hồ Basic 2 10.2% 7
Những chữ số đen đủi Basic 3 18.5% 5
Chơi bài 3 người Basic 2 41.7% 5
Bộ 3 cấp số nhân Basic 3 13.6% 8
Hệ hai phương trình tuyến tính Basic 1 17.9% 39
Hệ ba phương trình tuyến tính Basic 1 50.0% 2
Đường gấp khúc Basic 2 28.9% 24
Diện tích hình tròn nhỏ nhất Basic 2 75.0% 12
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất Basic 2 46.4% 17
Bội số đặc biệt Basic 3 52.4% 5
Tổng đặc biệt Basic 2 19.4% 15
Biểu thức tổng đặc biệt Basic 3 23.7% 9
Quái vật trên sao hỏa Basic 1p 18.2% 22
Bánh đa nem Basic 1p 65.8% 83
In Tượng Basic 2p 61.1% 15
0.Số nguyên tố Nâng Cao 1p 18.0% 172
0.The Game of Nim Nâng Cao 1p 0.0% 0
0.SR. Edges Adding Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SO. DNA Repetitions Nâng Cao 3p 80.0% 3
0.SJ. Gold Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance Nâng Cao 3p 100.0% 2
SX. Lu Ban Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.ST. KPath Nâng Cao 3p 26.7% 4
0.SV. Machine Nâng Cao 3p 8.3% 2
0.SI. Marble Cut Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SU. Networks Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings Nâng Cao 3p 5.9% 1
0.SN. Phone List Nâng Cao 3p 38.1% 13
0.SD. Pie Nâng Cao 3p 64.5% 5
SC. Planting Trees Nâng Cao 3p 38.1% 43
0.SP. DNA Sequences Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon Nâng Cao 3p 44.4% 3
0.SG. Route Planning Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 3p 11.8% 4
0.tính chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 1p 72.7% 8
0.Hộp xếp chồng Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.Con mèo trong mũ Nâng Cao 3p 33.3% 2
0.Phân loại lịch sử Nâng Cao 3p 100.0% 1
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 22.9% 67
Tính số ngày Nâng Cao 3p 41.7% 44
Biểu thức tổng Nâng Cao 2p 67.2% 32
Định thức Nâng Cao 3p 23.9% 16
Đi Buôn Nâng Cao 4p 28.0% 12
t2r2. Tổng dãy số Nâng Cao 2p 19.0% 8
t2r2. Mở Hàng Nâng Cao 3p 20.0% 14
Biểu thức cộng trừ Nâng Cao 2p 46.9% 11