Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
Hello World! Basic 1p 44.3% 543
0.Cộng hai số Basic 1p 42.5% 407
0.SigTest Basic 1p 0.0% 0
0.Circle Basic 1p 31.8% 332
0.Equation Basic 1p 32.5% 255
0.3 cạnh tam giác Basic 1p 27.6% 227
0.Số ở giữa Basic 1p 45.4% 244
Hình Chữ Nhật Basic 1p 48.6% 57
0.Trung bình cộng Basic 1p 22.5% 230
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.6% 171
0.Số lẻ / chẵn Basic 1p 17.8% 174
0.cộng ma trận Basic 1p 36.6% 131
0.cộng véc tơ Basic 1p 44.7% 111
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 40.8% 170
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 39.7% 353
0.nhân ma trận Basic 1p 41.0% 58
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 33.7% 79
0.Tính lương Basic 1p 3.5% 1
0.Nhiên liệu đã sử dụng Basic 1p 57.4% 66
0.Chuyển đổi thời gian Basic 1p 58.7% 176
0.Hình vuông Basic 1p 52.8% 253
0.Tuổi của các con Basic 1p 70.2% 347
0.Các loại Tam giác Basic 1p 15.6% 137
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương Basic 2p 25.8% 86
Phương trình bậc hai Basic 1p 18.3% 105
Tổng ba đa thức Basic 2p 18.3% 36
Sắp xếp danh sách sinh viên Basic 2p 28.0% 26
Số đối xứng Basic 1p 53.4% 34
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp Basic 2p 27.1% 63
t2r3. Lại là bội số của 13 Basic 2p 11.3% 36
0.Cộng số nguyên lớn. Basic 1p 38.3% 42
Bấm số Basic 2p 37.7% 19
Tung đồng xu Basic 1p 36.8% 7
Tích hai đa thức Basic 3p 45.9% 13
Tam giác đều nội tiếp Basic 1 100.0% 1
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm Basic 1 21.0% 29
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 36.7% 193
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 20.0% 76
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.3% 79
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 20.4% 104
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 48.5% 66
Tam Giác sao Basic 1p 61.3% 153
Ốc sên Basic 1 27.2% 99
0.SVMC 2017 SubString Basic 1p 50.0% 6
0.SVMC 2017 QKP - Queens, Knights and Pawns Basic 1 61.5% 5
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything Basic 1 100.0% 5
0.SVMC 2017 Prime1-Prime Generator Basic 1 76.9% 8
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) Basic 1 61.5% 6
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression Basic 1 100.0% 1
0.SVMC 2017 arith - Simple Arithmetics Basic 1 0.0% 0