Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
Hello World! Basic 1p 44.2% 447
0.Cộng hai số Basic 1p 43.3% 339
0.SigTest Basic 1p 0.0% 0
0.Segment Tree Test Basic 1p 0.0% 0
0.Circle Basic 1p 32.0% 319
0.Equation Basic 1p 31.8% 248
0.3 cạnh tam giác Basic 1p 28.3% 211
0.Số ở giữa Basic 1p 49.7% 208
Hình Chữ Nhật Basic 1p 47.8% 55
0.Trung bình cộng Basic 1p 23.7% 215
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.6% 166
0.Số lẻ / chẵn Basic 1p 17.6% 170
0.cộng ma trận Basic 1p 36.1% 124
0.cộng véc tơ Basic 1p 42.9% 99
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 42.5% 160
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.1% 300
0.nhân ma trận Basic 1p 40.9% 57
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 33.8% 75
0.Tính lương Basic 1p 4.3% 1
0.Nhiên liệu đã sử dụng Basic 1p 57.1% 64
0.Chuyển đổi thời gian Basic 1p 58.1% 166
0.Hình vuông Basic 1p 52.9% 246
0.Tuổi của các con Basic 1p 74.7% 298
0.Các loại Tam giác Basic 1p 16.7% 126
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương Basic 2p 26.6% 85
Phương trình bậc hai Basic 1p 19.7% 101
Tổng ba đa thức Basic 2p 20.1% 35
Sắp xếp danh sách sinh viên Basic 2p 28.9% 26
Số đối xứng Basic 1p 57.9% 29
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp Basic 2p 27.9% 61
t2r3. Lại là bội số của 13 Basic 2p 23.7% 32
0.Cộng số nguyên lớn. Basic 1p 41.2% 41
Bấm số Basic 2p 37.7% 19
Tung đồng xu Basic 1p 36.8% 7
Tích hai đa thức Basic 3p 47.2% 13
Tam giác đều nội tiếp Basic 1 100.0% 1
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm Basic 1 21.3% 28
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 38.8% 174
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 19.9% 74
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.4% 75
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 18.8% 92
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 48.4% 62
Tam Giác sao Basic 1p 61.4% 145
Ốc sên Basic 1 26.8% 96
0.SVMC 2017 SubString Basic 1p 50.0% 6
0.SVMC 2017 QKP - Queens, Knights and Pawns Basic 1 61.5% 5
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything Basic 1 100.0% 5
0.SVMC 2017 Prime1-Prime Generator Basic 1 76.9% 8
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) Basic 1 61.5% 6
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression Basic 1 100.0% 1