Problems

Problem ▾ Category Points AC % Users
Đường đi cuối cùng Quay lui 3p 25.9% 29
Đường gấp khúc Basic 2 28.9% 24
Đong nước dfs and similar 4 36.4% 22
Đồng hồ báo thức Ad-Hoc 1p 75.0% 2
Đồng hồ Basic 2 10.2% 7
Đóng cửa cửa hàng Nâng Cao 2 7.7% 8
Đổi tiền Tham lam 1p 28.3% 49
Đỉnh đặc biệt Graphs 3 100.0% 1
Đỉnh và Thung lũng Beginner 1p 18.2% 4
Định thức Nâng Cao 3p 23.9% 16
Đi Buôn Nâng Cao 4p 28.0% 12
Đi bộ trong thời gian Beginner 1p 66.7% 7
Đếm đoạn Beginner 3p 11.6% 32
Đếm đồ thị con Graphs 2.5p 100.0% 1
Đếm trên dãy số Sinh Viên 1 28.6% 12
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x Sinh Viên 1 18.9% 7
Đếm số ước của n giai thừa Sinh Viên 3 28.6% 6
Đếm số ước Số học 2p 23.0% 11
Đếm số số chính phương Nâng Cao 2 23.9% 18
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương Basic 2p 26.4% 85
Đếm số nghịch thế của phép thế Chia để trị 3 26.2% 14
Đếm số hình chữ nhật Số học 3p 61.9% 10
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 22.9% 67
Đếm số bit 1 Chia để trị 3 29.1% 11
Đếm màu vỏ lon Monster Energy Beginner 1 60.7% 12
Đếm chuột túi Tham lam 2p 11.9% 13
Đếm cặp có tổng giới hạn Nâng Cao 3p 25.4% 12
Đắp Nền Nhà Nâng Cao 3 0.0% 0
Đảo từ Xâu ký tự 1p 41.5% 45
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
Đạo Hàm đa thức Beginner 1p 69.5% 51
Đánh bài 3 cây Xâu ký tự 2 22.9% 14
Đàn kiến Ad-Hoc 1p 47.4% 9
Đa giác đều Beginner 1p 60.0% 7
Xử lý đơn hàng Hash 2p 30.0% 3
Xây Tháp Beginner 2p 24.7% 88
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 35.7% 7
Xâu đối xứng dài nhất Quy hoạch động 3 0.0% 0
Xâu k đối xứng Xâu ký tự 3 23.3% 6
Xâu hình sin Quay lui 3p 45.7% 21
Xâu FIBONACCI (đơn giản) Chia để trị 2 13.1% 9
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Xác định Trà Beginner 1p 73.3% 18
x.World Cup Brazil Beginner 1p 57.1% 4
x.Mảng 123 Beginner 1p 100.0% 1
X.Hành tinh Pronalândia Beginner 1p 53.3% 6
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy Beginner 1p 71.4% 3
Vịt con Beginner 1p 33.6% 36
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác Nâng Cao 1 24.6% 42
Vị trí số 1 cuối cùng Chia để trị 1 39.5% 26