Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
0.Tam giác Beginner 1p 47.9% 112
Hình Chữ Nhật Basic 1p 47.8% 55
Sắp xếp có điều kiện Nâng Cao 2 47.6% 61
0.Vùng bên phải Beginner 1p 47.5% 56
0.Thời gian trò chơi Beginner 1p 47.4% 59
Đàn kiến Ad-Hoc 1p 47.4% 9
Trinh thám Nâng Cao 4 47.4% 9
0.Số chẵn trong năm Số Beginner 1p 47.3% 80
Tích hai đa thức Basic 3p 47.2% 13
Số nhỏ nhất Chia để trị 2 47.2% 18
5.Thời gian còn lại Beginner 1 47.0% 32
Biểu thức cộng trừ Nâng Cao 2p 46.9% 11
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất Basic 2 46.4% 17
0.Số lớn nhất Beginner 1p 46.2% 254
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 46.2% 6
Kiểm tra số Armstrong Beginner 1 46.1% 123
Tính tiền điện Beginner 1 45.9% 56
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất Quy hoạch động 4p 45.9% 61
0.T.Công thức của Bhaskara Beginner 1p 45.8% 6
Xâu hình sin Quay lui 3p 45.7% 21
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận Sinh Viên 2 45.2% 10
0.Fibonacci nhanh Beginner 1p 45.0% 79
5.Mảng điền I Beginner 1p 45.0% 5
Múi giờ Beginner 1p 44.9% 39
0.Tăng dần và giảm dần Beginner 1p 44.6% 127
0.Ghép đôi Basic 1p 44.5% 119
5.Chọn Team Basic 3 44.4% 4
0.SH. The Tower of Babylon Nâng Cao 3p 44.4% 3
Diện tích dưới Beginner 3p 44.4% 9
Hello World! Basic 1p 44.0% 451
Phép xoay ma trận Nâng Cao 2 43.5% 15
0.Nhảy ếch Beginner 1p 43.5% 97
0.Cộng hai số Basic 1p 43.3% 339
0.cộng véc tơ Basic 1p 43.1% 100
0.Bội số của 13 Beginner 1p 42.9% 168
Biến đổi xâu Quy hoạch động 3 42.9% 11
0.Trung bình 1 Beginner 1p 42.7% 104
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 42.5% 160
0.t2r2.Thách thức của Bino Beginner 1p 42.5% 101
0.Số gần nhị phân Quay lui 3p 41.9% 12
0.Dưới đường chéo phụ Beginner 1p 41.9% 31
Hotel Beginner 1 41.9% 15
Tính số ngày Nâng Cao 3p 41.7% 44
Chơi bài 3 người Basic 2 41.7% 5
Bộ ba Pitago Beginner 1p 41.6% 70
Đảo từ Xâu ký tự 1p 41.5% 45
Sắp xếp nổi bọt (BUBBLE SORT) Sinh Viên 2p 41.4% 10
0.Công viên tối Tham lam 4p 41.3% 15
0.Cộng số nguyên lớn. Basic 1p 41.2% 41
0.Tọa độ của một điểm Beginner 1p 41.0% 192