Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Tam giác đều nội tiếp Basic 1 100.0% 1
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything Basic 1 100.0% 5
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression Basic 1 100.0% 1
0.svmc 2017 mul - fast Multiplication Basic 1p 100.0% 3
0.SVMC 2017 canton - count on cantor Basic 1p 100.0% 5
0.SVMC 2017 toandfro - to and fro Basic 1p 100.0% 3
0.SVMC 2017 nsteps - number steps Basic 1p 100.0% 2
0.SVMC 2017 msubstr - mirror strings !!! Basic 1p 100.0% 5
Go and Back Basic 2 100.0% 3
0.SE. Fibonacci Words Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SF. The Hamming Distance Nâng Cao 3p 100.0% 2
SX. Lu Ban Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SI. Marble Cut Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.Phân loại lịch sử Nâng Cao 3p 100.0% 1
5.Điểm trung bình và xác nhận Beginner 1p 100.0% 1
5.Grenais Beginner 1p 100.0% 1
x.Mảng 123 Beginner 1p 100.0% 1
Ống dẫn của Bob Beginner 1p 100.0% 5
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân Beginner 1p 100.0% 1
0.Biểu diễn số dưới dạng scientìic Beginner 1p 100.0% 1
MacPRONALTS Beginner 1p 100.0% 5
Galopeira Beginner 1p 100.0% 1
Tam giác Pascal Beginner 1p 100.0% 5
Huaauhahhuahau Beginner 1p 100.0% 1
Lớp Ad-Hoc 1p 100.0% 4
0.t2r3. .Điêu khắc Laser Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Sửa hàng rào Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Trung bình và trung vị Ad-Hoc 1p 100.0% 2
0.Quay quay, quay! Ad-Hoc 1p 100.0% 4
Máy gấp Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 100.0% 1
SSN 1 Ad-Hoc 1p 100.0% 3
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Ước lượng trung bình Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Thang Máy dfs and similar 3 100.0% 3
Xử lý đơn hàng Hash 2p 100.0% 3
Đỉnh đặc biệt Graphs 3 100.0% 1
Đếm đồ thị con Graphs 2.5p 100.0% 1
0.t2r3. Trò chơi toán học của Paula Ad-Hoc 1p 93.3% 14
Thuật toán mã hóa Huffman Tham lam 4 88.9% 4
Tri-du Beginner 1p 87.5% 5
Tam giác Beginner 1p 87.5% 5
Hóa đơn Beginner 1p 85.7% 8
Biến cố Beginner 1p 85.7% 5
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 85.7% 4
Twitter Beginner 1p 83.3% 9
Căn bậc 2 của 2 Beginner 1p 83.3% 4
Phương trình lũy thừa Chia để trị 2 83.3% 5
0.Ổ cắm điện Beginner 1p 82.0% 168
0.svmc 2017 crypto3 - the Bytelandian Cryptographer (Act III) Basic 1 81.8% 5