Hoán vị 4


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Cho số nguyên dương N hãy liệt kê tất cả các hoán vị của {1, 2 ,…, N} mỗi dãy một dòng sao cho hai số cạnh nhau có tổng không được chia hết cho 4.

Input:

Một dòng chứ duy nhất số nguyên dương N (1<=N<=20)

Output

 • Các dãy hoán vị của N phần tử hai phần tử cách nhau một khoảng trống được sắp theo thứ tự lần lượt (xem ví dụ)
 • Dòng cuối cùng là một số nguyên dương duy nhất ghi ra số dãy tìm được

Example 1

Input:

4

Output:

1 2 3 4
1 2 4 3
1 4 2 3
1 4 3 2
2 1 4 3
2 3 4 1
3 2 1 4
3 2 4 1
3 4 1 2
3 4 2 1
4 1 2 3
4 3 2 1
12

Example 2

Input:

3

Output:

1 2 3
3 2 1
2
tichpx

Comments


 • 0
  enoughtodie99  commented on Jan. 29, 2019, 10:14 p.m.

  e để cout thành printf thì cũng ac :v


 • 0
  I_love_NguyenLinh  commented on Oct. 9, 2018, 9:43 p.m.

  bài này time bình thường nhé bạn FITHOU17 :D clean code xíu nữa là AC


  • 2
   FITHOUk17  commented on Oct. 10, 2018, 9:03 p.m.

   trời , thay cout thành printf thì AC @@ :3