Biểu thức cộng trừ


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Tichpx rất thích toán đặc biệt là tính giá trị của biểu thức. Bài toán hôm nay là cho biểu thức toán học gồm các số nguyên không các phép cộng trừ và các dấu đóng mở ngoặc. Bạn hãy giúp Tichpx tính giá trị của biểu thức đó

Input

Một biểu thức là một xâu không chứa khoảng trống có độ dài không quá 100000 ký tự, biểu diễn tổng các số nguyên không âm (có giá trị không vượt quá 10000) nhưng chưa biết có bao nhiêu phép toán (có thể không có phép toán nào)

Output

Một số nguyên là giá trị của biểu thức biết rằng giá trị này có trị tuyệt đối không vượt quá 10^9

Ví dụ 1:

Input

3+17+0-124+7

Output

-97

Ví dụ 2:

Input

((3+14)-(42+5-(6+2)+(200-7))+(3-5)+6)

Output

-211

Ví dụ 3:

Input

800

Output

800

Comments


 • 1
  TICHPX  commented on Jan. 2, 2019, 3:04 a.m. edited

  Easy in Python

  print(eval(input()))

  • 0
   enoughtodie99  commented on March 31, 2019, 1:25 p.m.

   thầy cho thêm * và chia đi thầy :V


   • 0
    TICHPX  commented on April 1, 2019, 5:14 a.m.

    Cho thêm nhân chia phải dùng phân tích cú pháp hoặc biểu thức hậu tố Balan


    • 0
     enoughtodie99  commented on April 1, 2019, 1:32 p.m.

     Đúng r ạ ký pháp Balan ăn cả bit luôn :V