Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada

Cho n điểm trên mặt phẳng nguyên  A_1(x_1,y_1),A_2(x_2,y_2), ... A_n(x_n,y_n) . Bạn hãy lập trình kiểm tra xem trong n điểm này có tồn tại một cặp điểm nào trùng nhau không?

Input

Dòng đầu chứa số điểm n (1\le n \le 10^6) n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 tương ứng với tọa độ của n điểm

Output

Nếu trong dãy điểm có ít nhất hai điểm trùng nhau thì xuất ra YES ngược lại xuất ra NO

Ví dụ 1:

Input

4
1 2
-3 4
1 2
3 5

Output

YES

Ví dụ 2:

Input

4
1 2
-3 4
1 -2
3 5

Output

NO
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.