Tách Số


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Vào một ngày đẹp trời, thầy Tích đang nghĩ về các con số, bỗng nhiên thầy nảy ra một ý tưởng: "Một số bất kì ta có thể tách thành bao nhiêu Tích các cặp có dạng (X_1 + 1)*(X_2 + 1)*...*(X_k + 1) sao cho được càng nhiều tích càng tốt nhỉ?" Bạn hãy giúp thầy Tích tính toán số các số X_i nhiều nhất có thể khi tách 1 số N.

Input:

Nhập vào một số nguyên N({10^3} \le N \le {10^9}) là số thầy Tích muốn tách.

Output:

In ra số các X_i nhiều nhất có thể.

Ví dụ 1:

Input

65536

Output

16

Ví dụ 2:

Input

67899

Output

3

Comments


  • 0
    enoughtodie99  commented on March 18, 2019, 1:22 p.m.

    Số nguyên tố


  • 0
    hieuvip1301  commented on Feb. 7, 2019, 10:33 a.m.

    ví dụ 1 output là 6 hay 16 ạ