In Tượng


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Tuấn làm cho xưởng in tượng, Tuấn muốn in lên n bức tượng nhưng ban đầu Tuấn chỉ có 1 khung in, và một ngày 1 khung in chỉ có thể in lên 1 bức tượng nên thời gian để hoàn thành N bức tượng sẽ rất lâu do đó Tuấn quyết định thay vì chỉ in tượng, Tuấn sẽ in lên các khung khác để tạo ra nhiều khung hơn. Khung mới được tạo ra có thể in lên tượng hoặc in ra thêm các khung khác. Biết 1 ngày 1 khung chỉ có thể in 1 bức tượng hoặc 1 khung mới. Bạn hãy giúp Tuấn tính toán xem số ngày nhỏ nhất để in ra ít nhất N bức tượng là bao nhiêu ngày?

Input:

Dòng thứ nhất là số nguyên \(N(1 \le N \le {10^4})\) là số bức tượng tối thiểu cần in.

Output:

In ra số ngày nhỏ nhất để in ra ít nhất N bức tượng.

Ví dụ:

Input

5

Output

4
utc

Comments

There are no comments at the moment.