0.Cộng số nguyên lớn.


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Tính tổng 2 số nguyên dương.

Input

2 số nguyên dương a, b cách nhau bởi dấu cách (a, b không quá 10000 chữ số)

Output

Tổng 2 số.

Example

Input:

1245582031203948502340 124567

Output:

1245582031203948626907

Comments

There are no comments at the moment.