0.Số khác nhau


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Người dân Nlogonia rất mê tín. Một trong những niềm tin của họ là số nhà phố có chữ số lặp đi lặp lại mang lại không may mắn cho cư dân. Do đó, họ sẽ không bao giờ sống trong một ngôi nhà có số phố như 838 hoặc 1004.

Hoàng hậu của Nlogonia ra lệnh cho một con đường ven biển mới được xây dựng, và muốn gán cho ngôi nhà mới chỉ có những con số mà không có chữ số lặp đi lặp lại, để tránh sự khó chịu giữa các đối tượng của cô. Bạn đã được chỉ định bởi Hoàng Gia để viết một chương trình, với hai số nguyên N và M, xác định số nhà tối đa có thể được chỉ định số đường phố giữa N và M, bao gồm, không có chữ số lặp đi lặp lại.

Đầu vào

Mỗi trường hợp thử nghiệm được mô tả bằng cách sử dụng một dòng. Dòng chứa hai số nguyên N và M , như mô tả ở trên (1 ≤ N ≤ M ≤ 5000).

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp kiểm tra xuất một dòng với một số nguyên đại diện cho số lượng các số nhà đường giữa N và M , bao gồm, không có chữ số lặp đi lặp lại.

VÍ DỤ

INPUT 1

87 104

OUTPUT 1

14

INPUT 2

989 1022

OUTPUT 2

0

Chú ý: Dữ liệu gồm nhiều trường hợp kiểm thử mỗi trường hợp kiểm thử trên một dòng gồm hai số N,M bạn phải đọc đến khi hết file


Comments


  • 0
    TICHPX  commented on March 21, 2019, 11:12 p.m.

    Chú ý: Dữ liệu gồm nhiều trường hợp kiểm thử mỗi trường hợp kiểm thử trên một dòng gồm hai số N,M bạn phải đọc đến khi hết file