Hotel


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Rambo có một chuyến du lich đến sao hỏa và ở đây anh ta dã tìm được một cái Hotel để nghỉ trong vòng N ngày. Cách tính chi phí của Hotel này như sau:

  • X vnđ cho một ngày đối với K ngày đầu tiên
  • Y vnđ cho một ngày từ ngày thứ K + 1 đến ngày cuối cùng.

Hãy giúp Rambo tính chi phí phải trả để nghỉ ở Hotel trong N ngày nhé

Input:

  • Đầu vào gồm 4 số nguyên N, K, X, Y với (1 \le N, K \le 10000)(1 \le X < Y \le 10000)

Output:

  • Đầu ra là tổng chi phải cần phải trả của Rambo

Example:

Input 1:

5

3

10000

9000

Output 1:

48000

Giải thích

3 ngày đầu phải trả mỗi ngày là 10000 và 2 ngày tiếp theo phải trả mỗi ngày là 9000


Input 2:

2

3

10000

9000

Output 2:

20000

Comments

There are no comments at the moment.