Đồng hồ


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Vincent có N cái đồng Hồ. Kim đồng hồ thứ i với (1 \le i \le N) sẽ quay 360^o trong thời gian là T_i giây. Ban đầu kim của tất cả N cái đồng hồ đều chỉ lên trên

Sau khi Vincent khởi động các đồng hồ thì anh ta muốn đố các bạn là: Sau bao nhiêu giây thì tất cả kim của N cái đồng hồ lại chỉ lên trên như ban đầu. Hãy lập trình để giải câu đố này nhé!

Input:

  • Một số nguyên N với (1 \le N \le 100)
  • N dòng tiếp theo là T_i với (1 \le T_i \le 10^{18})

Output:

  • In ra đáp án của câu đố

Example:

Input 1:

2

2

3

Output 1:

6

Giải thích

Chúng ta có 2 cái đồng hồ. Thời gian khi kim của mỗi cái đồng hồ chỉ lên trên là

  • Đồng hồ thứ 1: 2, 4, 6, 8, .... giây sau khi bắt đầu
  • Đồng hồ thứ 1: 3, 6, 9, .... giây sau khi bắt đầu Vì vậy, phải sau 6s thì tất cả các đồng hồ lại chỉ lên trên như ban đầu

Comments

There are no comments at the moment.