Làm bài tập


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Alice và Bob đang làm bài tập về nhà của mình. Alice bắt đầu làm bài tập ở giây thứ A và hoàn thành nó ở giây thứ B. Tương tự Bob làm bài ở giây thứ C và hoàn thành nó ở giây thứ D. Câu hỏi đặt ra là cả hai người cùng làm bài tập trong bao nhiêu giây ?

Input:

  • Một dòng gồm 4 số nguyên A, B, C, D với ( 0 \le A < B \le 100)( 0 \le C < D \le 100)

Output:

  • In ra lượng thời gian mà cả 2 đang cùng làm bài tập.

Example:

Input 1:

0 75 25 100

Output 1:

50

Giải thích

khoảng thời gian cả 2 cùng làm bài tập là 50 vì Alice bắt đầu từ 0 -> 75 và trong thời gian đó Bob bắt đầu lúc 25 -> 100. Khoảng thời gian cần tìm là từ 25 -> 75

Input 1:

0 33 66 99

Output 1:

0

Comments

There are no comments at the moment.