Thơ Haiku


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Nhân dịp năm mới, Vincent được tặng một món quà đó là một chuỗi ký tự (một đoạn thơ haiku) có độ dài là 19. Chuỗi có định dạng như sau: [5 chữ cái thường tiếng anh],[7 chữ cái thường tiếng anh],[5 chữ cái thường tiếng anh]

Vincent muốn bạn thay đổi toàn bộ các dấu phẩy " , " trong đoạn thơ thành các khoảng trắng (dấu cách). Hãy viết chương trình giúp vincent nhé.

Input:

  • Một chuỗi có độ dài 19.
  • Vị trí thứ 6 và 14 là dấu phẩy " , ".
  • Các ký tự khác là chữ cái thường tiếng anh

Output:

  • In ra chuỗi đã thay đổi

Example:

Input 1:

happy,newyear,enjoy

Output 1:

happy newyear enjoy

Comments

There are no comments at the moment.