0.Circle


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem types

Bạn hãy lập trình nhập vào số thực là bán kính R của một hình tròn tính chu vi và diện tích của hình tròn đó với độ chính xác lấy 2 chữ số sau dấu chấm thập phân, trong trường hợp R<0 thì in ra “NO CIRCLE”.

Input:

Một dòng gồm một số thực R

Output:

Hoặc 1 kết quả “NO CIRCLE” hoặc hai dòng tương ứng với chu vi, diện tích hình tròn được làm tròn 2 chữ số sau dấu chấm thập phân.

Ví dụ 1:

Input:

-3.5

Output:

NO CIRCLE

Ví dụ 2:

Input:

3.0

Output:

18.85

28.27

utc

Comments


 • 1
  Tranthanh  commented on Jan. 13, 2019, 9:14 a.m.

  include<iostream>

  using namespace std;

  int main()

  {

  float n,cv,dt;
  cin>>n;
  
  if(n >= 0)
  {
    cv = 2 * 3.14 * n;
    dt = 3.14 * n * n;
    cout<<cv<<endl<<dt<<endl;
  }
  else
  {
    cout<<"NO CIRCLE";
  }
  return 0;

  }