0.Phân tích ra thừa số nguyên tố


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem type

Cho số nguyên dương n (2<=n<=10^9) , hãy phân tích n ra thừa số nguyên tố.

Dữ liệu:

Một dòng duy nhất chứa số n.

Kết quả:

Mỗi dòng ghi một thừa số nguyên tố và số mũ tương ứng cách nhau bởi dấu cách.

Các thừa số nguyên tố in ra theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ 1:

Input

100

Output

2 2 
5 2

Ví dụ 1:

Input

144

Output

2 4 
3 2

Comments