0.Trung bình cộng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào n số nguyên.

Trong đó:

Dòng đầu tiên là số lượng số nguyên n (n<=2000),

n dòng tiếp theo là các số nguyên có dấu (-32000 < a < 32000)

Hãy tính & in ra:

Giá trị trung bình cộng (nguyên) của các số đó.

Số lượng số nhỏ hơn giá trị trung bình.

Lưu ý:

Test case 7 ứng với trường hợp đặc biệt (số phần tử = 0).

VD:

INPUT:

5

1 2 3 4 5

OUTPUT:

3 2


Comments


 • 0
  namnam0206  commented on Sept. 13, 2018, 6:04 a.m.

  n = input() n = int(n) if n == 0: print(0) else: so_nguyen = input().split() sum = 0 for i in so_nguyen: i = int(i) sum += i avg = sum/len(so_nguyen) avg = int(avg) print(avg)

  dem = 0
  
  for i in so_nguyen:
    if int(i) < avg:
      dem ++
  print(dem)