0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào 1 dãy n số nguyên. In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất.

Đầu vào:

Dòng đầu tiên là số nguyên n. (1 \le n \le {10^5}) Dòng thứ 2 là n số nguyên

Đầu ra:

Một số nguyên là độ dài tìm được.

Ví dụ 1:

Input:

6
1 3 0 4 0 0

Output:

2

Ví dụ 2:

Input:

9
0 3 0 0 0 7 0 0 6

Output:

3
Phan Hữu Tuấn

Comments

There are no comments at the moment.