0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào 1 dãy n số nguyên.

Tìm giá trị lớn nhất của: \frac{{{a_1}}}{n},\frac{{{a_2}}}{{n - 1}},\,\,...\,,\frac{{{a_n}}}{1}

Tính tổng: A = ({a_1} + {a_2}) + ({a_2} + {a_3}) + ({a_3} + {a_4}) + ... + ({a_{n - 1}} + {a_n})

Đầu vào:

Dòng thứ nhất gồm 1 số nguyên là số phần tử của dãy. (1 \le n \le 100) Dòng thứ 2 là n số nguyên, phân cách nhau bởi dấu cách.

Đầu ra:

Dòng đầu tiên là giá trị lớn nhất trong các số \frac{{{a_1}}}{n},\frac{{{a_2}}}{{n - 1}},\,\,...\,,\frac{{{a_n}}}{1} . (làm tròn 2 chữ số thập phân) Dòng thứ hai là tổng A.

Ví dụ:

Input:

3
15 10 6

Output:

6.00
41

Chú ý : Trường hợp n=1 thì A=a_1

Phan Hữu Tuấn

Comments