0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào kích thước của n hình chữ nhật (HCN). Chỉ ra kích thước của một HCN có diện tích lớn nhì trong danh sách HCN vừa nhập.

Đầu vào:

Dòng thứ nhất là số nguyên n (1<=n<=100) n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên là kích thước của một HCN.

Đầu ra:

Gồm 2 số nguyên là kích thước HCN có diện tích lớn nhì. (thứ tự của 2 số in ra giống với lúc nhập vào). Nếu không có HCN thỏa mãn thì in ra NO.

Ví dụ 1:

Input:

3
5 2
4 3
5 1

Output:

5 2

Ví dụ 2:

Input:

2
5 6
6 5

Output:

NO
Phan Hữu Tuấn

Comments


 • 0
  enoughtodie99  commented on Nov. 2, 2018, 1:37 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;
  struct HCN{
  int a,b,s;
  };
  bool ss(HCN A, HCN B)
  {
  return A.s < B.s;
  }
  int main()
  {
  int n;
  cin >> n;
  int k = n-2;
  HCN *a;
  a = new HCN[n];
  for(int i = 0; i < n; i ++)
    {
    cin >> a[i].a >> a[i].b;
    a[i].s = a[i].a*a[i].b;
    }
  sort(a,a+n,ss);
  while(k >= 0)
    {
    if(a[k].s < a[n-1].s && ((a[k].s!=a[k-1].s && k > 0) || k == 0))
      {
      cout << a[k].a << " " << a[k].b;
      break;
      }
    else
      k --;
    }
  if(k<0)
    cout << "NO";
  }

 • 0
  HELLOWORLD  commented on July 10, 2018, 6:17 a.m.

  ai giúp e bài này với. e thử hết các trường hợp k sai mà sao k được điểm tối đa thanks ạ


 • 0
  HELLOWORLD  commented on July 10, 2018, 6:14 a.m. edit 2

  include<stdio.h>

  #include<math.h>
  void Sapxep(int* a, int* b);
  struct HCN
  {
    int x[100];
    int y[100];
    int s[100];
  };
  int main()
  { 
  int n,i,j,k=0,t,a[100],b[100],d[100],maxnhi,maxnhat,idx,ok=0;
   struct HCN arr[100];
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {  
  scanf("%d%d",&arr[i].x[i],&arr[i].y[i]);  
  }
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    arr[i].s[i] = arr[i].x[i] * arr[i].y[i];
  }
  
   //sap xep day tang dan
  for(i=0;i<n-1;i++)
  { 
   for(j=i+1;j<n;j++)
   {
   if(arr[i].s[i]>arr[j].s[j])
   {
   Sapxep( &arr[i].s[i], &arr[j].s[j]);
   Sapxep( &arr[i].x[i], &arr[j].x[j]);
   Sapxep( &arr[i].y[i], &arr[j].y[j]); 
   }
   }
  }
  maxnhat= arr[n-1].s[n-1];
  maxnhi= arr[n-2].s[n-2];
  idx=n-2;
   if(maxnhi==maxnhat)
   {
   // maxnhat=d[i];
  maxnhi= arr[n-3].s[n-3];
    idx=n-3;
   }
  for(i=0;i<n;i++)
  {  
   if((arr[i].s[i]==arr[i+1].s[i+1]) && (arr[i].s[i]==arr[0].s[0])&&(arr[i].s[i]==arr[n-1].s[n-1]))
   {
   ok=1;
   }
  }
   if(ok==0)
   printf("\%d %d",arr[idx].x[idx], arr[idx].y[idx]);
   else
   printf("\nNO");
  return 0;
  }
  
  void Sapxep(int* a, int* b)
  {
    int temp;
    temp= *a;
    *a=*b;
    *b= temp;
  }

 • 0
  TICHPX  commented on July 7, 2017, 11:38 p.m.

  Trong trường hợp có nhiều cái cùng diện tích nhì thì in ra cái nào? Chẳng hạn 3 hình chữ nhật (3,12), (4,9), (10,5) thì in ra (3,12) hay (4,9).


 • 0
  killer98xxx  commented on July 5, 2017, 1:36 p.m.

  ai giúp với ạ, không hiểu tại sao test cuối sai :)


 • 0
  killer98xxx  commented on July 5, 2017, 1:35 p.m.

  include<iostream>

  #include<string>
  
  using namespace std;
  
  typedef struct
  {
    int x;
    int y;
    int s;
  }HCN;
  
  int Tong(int n)
  {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      s += i;
    }
    return s;
  }
  
  int main()
  {
    int n;
    HCN A[30];
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      cin >> A[i].x >> A[i].y;
      A[i].s=A[i].x*A[i].y;
    }
  
    int d=0;
  
    for (int i = 0; i < n-1; i++)
      for (int j = i+1; j < n; j++)
      {
        if (A[i].s == A[j].s)
        {
          d++;
        }
      }
    cout << d << endl;
  
    if (d == Tong(n))  cout << "NO" << endl;
    else
    {
      HCN temp;
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if (A[i].s < A[j].s)
          {
            temp = A[i];
            A[i] = A[j];
            A[j] = temp;
          }
        }
      cout << A[1].x <<" "<< A[1].y << endl;
    }
    system("pause");
  }