0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M
C 10M
C++03 10M
C++11 10M

Author:
Problem type

Nhập vào tọa độ x, y cho 2 điểm A và B trên mặt phẳng.(A,B không nằm trên các trục tọa độ). Kiểm tra xem đoạn thẳng AB có cắt cả trục hoành và trục tung không? Nếu có in ra “YES” ngược lại in ra “NO”.

Đầu vào:

4 giá trị phân cách nhau bởi dấu cách lần lượt là tọa độ x_A, y_A, x_B, y_B

Đầu ra

YES hoặc NO

Ví dụ:

Input:

1 2 2 5.1

Output:

NO
Phan Hữu Tuấn

Comments