0.Ngày tiếp theo


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Tichpx bận rộn rất nhiều công việc mà không có cuốn lịch trong tay nên mặc dù biết ngày hôm nay nhưng không biết ngày mai là ngày nào. Bạn hãy lập trình nhập vào ngày/tháng/năm và chỉ ra ngày tiếp theo cho Tichpx nhé

Input

Ngày/Tháng/Năm

Output

Ngày/Tháng/Năm là ngày kế tiếp ngay sát ngày nhập vào

Ví dụ 1

Input

31/12/2017

Output

1/1/2018

Ví dụ 2

Input

28/2/2000

Output

29/2/2000

Ví dụ 3

Input

30/4/1975

Output

1/5/1975
tichpx

Comments


 • 0
  lethanhtruc123  commented on Dec. 10, 2018, 2:24 p.m.

  include<stdio.h>

  include<math.h>

  int main() { int x,x1,y,z; scanf("%d",&x); scanf("%d",&y); scanf("%d",&z);

  if(x<30&&y==4||y==6||y==9||y==11)
  {
    x=x+1;
    y=y;
    z=z;
  }
  if(x<29 && z%4!=0 && y==2)
  {
    x=x+1;
    y=y;
    z==z;
    //printf("%d",x);
  }
  if(x<31&&y==3||y==5||y==7||y==8)
  {
    x=x+1;
  
  }
  if(x<28&&y==2&&z%4!=0)
  {
    x=x+1;
  }
  if(x=30&&y==4||y==6||y==9||y==11)
  {
    y=y+1;
    x==1;
  }
  if(x=28&&y==2&&z%4!=0)
  {
    x==1;
    y==3;
  }
  if(x=29 && z%4!=0 && y==2)
  {
    x==1;
    y==3;
  }
  if(x<31&&y==3||y==5||y==7||y==8)
  {
    x==1;
    y=y+1;
  }
  if(x=31&&y==12)
  {
    x==1;
    y==1;
    z=z+1;
  
  }
  printf("%d %d %d",x,y,z);
  
  return 0;

  }