0.Luffy và ước số


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Luffy rất yêu thích các con số. Hôm nay anh ấy gặp một bài toàn khó và muốn nhờ bạn giúp đỡ.

Bài toán cụ thể như sau:

Gọi G_x là tổng tất cả các ước lẻ của x.

Yêu cầu tính: G_a + G_{a + 1} + ... + G_{b - 1} + G_b với a, b cho trước.

Input:

Dòng đầu chứa số nguyên T là số lượng bộ test.

Mỗi dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a, b.

 1 \le T \le 1000

 1 \le a \le b \le 10^5

Output:

Với mỗi test, in ra tổng được yêu cầu trên một dòng.

Example:

Input:

3
2 4
2 5
2 6

Output:

6
12
16

Comments


  • 0
    vu_van_phong  commented on March 8, 2018, 4:44 a.m.

    luffy thích thịt nhất thầy ạ nên thay vì những con số thya thế nó bằng miếng thịt thì hay hơn