Thi thử, vòng 3


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Số ở giữa 1p 43.3% 298
0.Số nguyên tố 1p 17.6% 190
0.cộng véc tơ 1p 47.0% 118
0.cộng ma trận 1p 33.5% 180
0.Đảo mảng ký tự 1p 40.5% 170
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất 4p 45.6% 63

Comments

There are no comments at the moment.