Thi thử, vòng 3


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Số ở giữa 1p 49.7% 208
0.Số nguyên tố 1p 17.9% 170
0.cộng véc tơ 1p 42.9% 99
0.cộng ma trận 1p 36.1% 124
0.Đảo mảng ký tự 1p 42.5% 160
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất 4p 45.9% 61

Comments

There are no comments at the moment.