Kiểm tra môn Ứng Dụng Thuật Toán do Samsung tài trợ

Kiểm tra môn Ứng Dụng Thuật Toán do Samsung tài trợ


Problems

Problem Points AC Rate Users
Chia gạo 3p 55.7% 30
Bảng số 3p 37.8% 28
Khuyến mại 3p 19.4% 25
Dọn cỗ 2p 28.5% 58
Robot 3p 57.6% 13
Người đi du lịch 3p 79.4% 42
Đi Buôn 4p 28.0% 12

Comments

There are no comments at the moment.