Kiểm tra môn Ứng Dụng Thuật Toán do Samsung tài trợ

Kiểm tra môn Ứng Dụng Thuật Toán do Samsung tài trợ


Problems

Problem Points AC Rate Users
Chia gạo 3p 55.7% 30
Bảng số 3p 38.1% 29
Khuyến mại 3p 19.5% 25
Dọn cỗ 2p 27.4% 87
Robot 3p 58.8% 14
Người đi du lịch 3p 77.3% 43
Đi Buôn 4p 28.0% 12

Comments

There are no comments at the moment.