Marathon CNTT2 K58 bài số 1

Contest luyện tập cho lớp CNTT2K58


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Số dương 1p 40.2% 213
0.Số và vị trí bé nhất 1p 32.1% 150
0.Tuổi trung bình 1p 36.8% 92

Comments

There are no comments at the moment.