Bài kiểm tra lập trình 1 - EEEC

Co config thời gian làm bài sai nên việc xếp hạng của test này không chính xác. Chỉ dùng để tham khảo số bài làm được.Comments