Lập trình máy tính 2017 Round 2


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Bội số của 13 1p 42.9% 168
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y 1p 36.4% 17
0.Số lẻ 1 68.7% 158
Ốc sên 1 26.8% 96
0.Ho Ho Ho 1p 52.7% 145
0.Mật khẩu cố định 1p 50.8% 104
5.Khu vực 1p 37.3% 41
0.Dương và trung bình 1p 12.8% 54
Tam Giác sao 1p 61.4% 145
0.Mã chẵn lẻ 1p 87.5% 5

Comments

There are no comments at the moment.