EEEC-LaptrinhC-B3-Test


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Tính phiếu thu 1p 61.7% 173
0.Các loại Tam giác 1p 16.7% 126
0.Phim ảnh 1p 23.4% 99
Ốc sên 1 26.8% 96
0.tính số phút của trò chơi 1p 18.8% 41

Comments

There are no comments at the moment.